Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam
 

Hoạt động Hiệp Hội

Hiệp hội các nhà Đầu tư Tài Chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo,...

Xem thêm
 

Hội thảo - Tọa đàm
Đào tạo

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm ...

Xem thêm
 

Hoạt động của Hội viên

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt...

Xem thêm