Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Bộ Tài chính công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Ngày 17/04/2014, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 783/QĐ-BTC về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE).

Bộ Tài chính công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Bộ Tài chính công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Ban vận động thành lập Hiệp hội có nhiệm vụ:

  • Vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam.
  • Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập hội theo quy định tại Điều 7 Nghị định 45/2010/NĐ-CP và thực hiện các công việc để tổ chức thành lập Hiệp hội theo quy định hiện hành của Nhà nước.
  • Chấp hành các quy định pháp luật có liên quan khi tiến hành vận động và chuẩn bị thành lập Hiệp hội.
  • Ban vận động thành lập Hiệp hội tự giải thể khi đại hội bầu ra Ban lãnh đạo của Hiệp hội.