Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Giới thiệu Hiệp hội

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính, được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-BNV ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Bộ Nội Vụ.

Hiệp hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiệp hội hướng đến từng bước khẳng định là một tổ chức ngành nghề có uy tín, đóng vai trò cầu nối liên kết những nhà quản trị tài chính đầu ngành, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội là một tổ chức xã hội và nghề nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính.

Xem thêm