Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam
Ngày đăng: 29/08/2015

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam tổ chức Đại hội thành lập

Ngày 29 tháng 08 năm 2015, Đại hội thành lập Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ đầu tiên (2015-2020), bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra của Hiệp hội.

Là một lĩnh vực phức tạp và có tác động sâu rộng đến các lĩnh vực khác, quản trị tài chính đòi hỏi các kiến thức chuyên môn sâu để cải thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động – một vấn đề chưa được chú trọng đúng mức ở Việt Nam. Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam sẽ là tổ chức ngành nghề hoạt động tích cực, là diễn đàn thảo luận và đóng góp hữu ích vào sự phát triển của lĩnh vực tài chính và công tác quản trị tài chính ở Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Hiệp hội hướng đến từng bước khẳng định là một tổ chức ngành nghề có uy tín, đóng vai trò cầu nối liên kết những nhà quản trị tài chính đầu ngành, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội là một tổ chức xã hội và nghề nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính.