Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam
Quy chế Hội viên

Quy chế Hội viên

Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

Xem thêm

Ưu đãi Hội viên

Các quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên được nêu rõ trong Điều lệ Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam, bên cạnh đó lợi ích dành cho hội viên cũng thể hiện trong các văn kiện về phương hướng hoạt động của Hiệp hội...

Xem thêm

Thông tin Hội viên

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm ...

Xem thêm

Đăng ký Hội viên

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt...

Xem thêm