Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Quyền lợi hội viên

ưu đãi hội viên

Các quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên được nêu rõ trong Điều lệ Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam, bên cạnh đó lợi ích dành cho hội viên cũng thể hiện trong các văn kiện về phương hướng hoạt động của Hiệp hội. Tuy nhiên cũng dễ dàng nhận thấy những lợi ích mà Hiệp hội đem đến cho hội viên gồm các mặt như sau:

  • Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Được Hiệp hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, được tham gia các hoạt động do Hiệp hội tổ chức.
  • Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.
  • Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
  • Được giới thiệu hội viên mới.
  • Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
  • Được cấp thẻ hội viên.
  • Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
  • Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.