Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam
Tổng quan hiệp hội

Tổng quan về Hiệp Hội

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam - VAFE (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 447/QĐ-BNV ngày 05 tháng 06 năm 2015 của Bộ Nội Vụ.

Xem thêm
 

Cơ cấu tổ chức

Hiệp hội các nhà Đầu tư Tài Chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo,...

Xem thêm
 

Phương hướng hoạt động

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm ...

Xem thêm
 

Điều lệ

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt...

Xem thêm
 

Tuyển dụng

Hiệp hội các nhà Đầu tư Tài Chính Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức và công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, tư vấn, đầu tư nghiên cứu, đào tạo,...

Xem thêm