Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam
Tổng quan hiệp hội

Tổng quan về Hiệp Hội

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Xem thêm
 

Cơ cấu tổ chức

Hiệp hội hoạt động trên phạm vi cả nước, cơ cấu tổ chức gồm có Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Văn phòng và cán ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Hiệp hội. 

Xem thêm
 

Phương hướng hoạt động

Góp phần thúc đẩy hỗ trợ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực quản trị tài chính, ứng dụng các quy tắc quản trị vào các quyết định tài chính nhằm đưa đến các quyết định sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất.

Xem thêm
 

Điều lệ

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Xem thêm
 

Tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng từ Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam và các hội viên.

Xem thêm