Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam nhận quyết định thành lập

Ngày 05/06/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 447/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE).

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam nhận quyết định thành lập

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam nhận quyết định thành lập

Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiệp hội hướng đến từng bước khẳng định là một tổ chức ngành nghề có uy tín, đóng vai trò cầu nối liên kết những nhà quản trị tài chính đầu ngành, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội là một tổ chức xã hội và nghề nghiệp theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính.