Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam

Báo cáo thường niên về khảo sát công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017

Đợt khảo sát hoạt động công bố thông tin năm 2017 có 672 doanh nghiệp niêm yết đủ điều kiện tham gia khảo sát. Trong đó có 22 doanh nghiệp thuộc nhóm Large Cap, 140 doanh nghiệp thuộc Mid Cap và 510 doanh nghiệp thuộc Small & Micro Cap.


TÓM TẮT BÁO CÁO:


- Chương trình khảo sát hoạt động công bố thông tin năm 2017 có 672 doanh nghiệp niêm yết đủ điều kiện tham gia khảo sát. Trong đó có 22 doanh nghiệp thuộc nhóm Large Cap, 140 doanh nghiệp thuộc Mid Cap và 510 doanh nghiệp thuộc Small & Micro Cap.

- Các quy định trong Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, được áp dụng làm chuẩn mực chính cho cuộc khảo sát.

- Chương trình khảo sát căn cứ vào thời điểm công đồng đầu tư tiếp nhận thông tin công bố để đánh giá. Cụ thể, căn cứ cuối cùng được dựa trên thời điểm thông tin xuất hiện trên website của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán và website doanh nghiệp.

- Kết quả khảo sát năm 2017 cho thấy:

  • Có 114 DNNY đạt chuẩn công bố thông tin năm 2017, chiếm 16.96% tống số doanh nghiệp. Trong đó, Large Cap có 11 công ty, Mid Cap có 40 công ty và Small & Micro Cap có 63 công ty.
  • Nhóm Large Cap có hoạt động quản trị công bố thông tin tốt nhất. Trong khi đó, Small & Micro Cap là nhóm có hoạt động quản trị công bố thông tin yếu nhất.
  • Các doanh nghiệp thường vi phạm Tiêu chí khảo sát liên quan đến: Công bố Báo cáo tài chính, Đại hội đồng cổ đông và Báo cáo quản trị.
  • DNNY đạt chuẩn công bố thông tin có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn so với các doanh nghiệp không đạt chuẩn. Tỷ lệ lợi nhuận biên của nhóm DNNY đạt chuẩn công bố thông tin đạt 12.6% trong khi nhóm không đạt chuẩn chỉ đạt 5.9%.
  • Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin được thị trường chứng khoán quan tâm khi giá trị vốn hóa của 114 DNNY đạt chuẩn CBTT năm 2017 đạt 871,065 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa của 558 DNNY không đạt chuẩn chỉ đạt 803,065 tỷ đồng.

BÁO CÁO KHẢO SÁT CHI TIẾT(tài liệu đính kèm)

ĐƠN VỊ KHẢO SÁT

Vietstock là đơn vị tiên phong trong nhiều khía cạnh của lĩnh vực tài chính tại Việt Nam, từ tư vấn quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations - IR); cung cấp thông tin, dữ liệu số hóa và diễn đàn tài chính - chứng khoán; phát triển các công cụ chuyên sâu về đầu tư trên nền web và ứng dụng phần mềm; phân tích và đào tạo phân tích kỹ thuật trong đầu tư; đến xuất bản các ấn phẩm như Phân tích Kỹ thuật từ A đến Z, Vai trò của Quan hệ Nhà đầu tư (IR) trong việc Tối đa hóa Giá trị Doanh nghiệp, Niên giám Doanh nghiệp niêm yết


Tài chính và Cuộc sống điện tử (http://FiLi.vn): Báo Tài chính và Cuộc sống (FiLi) là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam. Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE) (http://vafe.org.vn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính. Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ việc xây dựng và phát triển lĩnh vực quản trị tài chính, ứng dụng các quy tắc quản trị vào các quyết định tài chính nhằm đưa đến các quyết định sử dụng và phân bổ nguồn lực tài chính một cách hiệu quả nhất từ phạm vi quản trị tài chính công, quản trị tài chính cho tổ chức hay doanh nghiệp, đến quản trị tài chính cho gia đình và mỗi cá nhân